Home
Ulti Clocks content

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH
PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pátek, 26 Listopad 2010 09:22

 

Schvalování nových Provozních řádů

Dne 1.12.2012 vstoupila v platnost vyhláška 415/2012Sb. k zákonu na ochranu ovzduší 201/2012  podle které lze již zpracovávat nové Provozní řády stacionárních zdrojů.

Povinnost zpracovat nové dokumentace z hlediska životního prostředí.

 

Dle zákona 167/2008Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a NV 295/2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické ujmy a bližších podmínkách finančního zajištění s platností od. 1.1.2012.  je nutno na každou čerpací stanici zpracovat příslušnou dokumentaci tzv. Základní hodnocení rizika.

 

Další povinnost je  od 22.11.2012 dle vyhl. 337/2010 §6 odst.2 a vyhl. 205/2009 §19 mít zpracován tzv. Provozní řád středního zdroje. Tento řád je povinnost odsouhlasit  místně příslušným Krajským úřadem.

 

Na potřebu zpracovat výše uvedené dokumentace, jsme Vás již upozornili níže - změna legislativy čs již v minulém roce.

 

Výše uvedené dokumentace zpracováváme viz. ceník.

 

 

Hlášení emisí pro rok 2012

Novela vydaná pod č. 294/2011 ve Sbírce zákonů v částce 104, mj. vyřazuje zdroje pro čerpání a manipulace s jinými pohonnými hmotami než benzín (motorovou naftu, LPG, CNG) z kategorie vyjmenovaných středních zdrojů.

Co z toho tedy v praxi pro čerpací stanice vyplývá:

- Benzíny se tedy hlásí stejně jako minulý rok do ISPOPu se vším co k tomu náleží (výpočty atd.). Protože 95% čerpacích stanic nedosáhne limitu správního poplatku (500 Kč) nehradí nic.

- Nafta ,LPG a CNG se hlásí na příslušný městský, obecní úřad. O výši poplatku provozovatelů malých stacionárních zdrojů rozhoduje a poplatek vybírá a vymáhá obecní úřad podle zvláštního právního předpisu. Což v těchto případech činí v rozsahu 500,-Kč až 2.000,-Kč. S největší pravděpodobností to bude ve většině případů paušál 500,-Kč za 1 zdroj (ČS).

Změna zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 311/2006Sb.

Změna je provedena zákonem 91/2011Sb.

Je nutno pozorně pročíst a provést např. změny v označování paliv na stojanech, vést evidenci všech registrů (počítadel) ve stojanech, obchodovat poze s registrovanými prodejci atd.

Více informací na : http://www.witig.cz/zmena-legislativy-pro-cs

Výňatek:

Provozovatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že   

     a) v rozporu s § 5 odst.  5 plní mobilní tlakové nádoby zkapalněnými ropnými plyny, popřípadě jejich plnění umožní,
       b) nezajistí označení výdejních stojanů pohonných hmot podle § 5 odst.  9 písm.  a) nebo nezajistí na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem ethanolu od 5 do 10 procent objemových, označení příslušného výdejního stojanu údajem o obsahu ethanolu v motorovém benzinu podle § 5 odst.  9 písm.  d),
       c) nezpřístupní na čerpací stanici informace podle § 5 odst.  9 písm.  b),
       d) v rozporu s § 5 odst.  9 písm.  c) nezajistí vedení evidence stavu součtového počítadla každého z výdejních stojanů nebo tuto evidenci neuchová po dobu 3 let ode dne prodeje nebo výdeje pohonných hmot anebo nezajistí její předložení a vyvolání stavu součtového počítadla výdejního stojanu,
       e) jako provozovatel čerpací stanice, na které je prodáván nebo vydáván motorový benzin a není bezobslužná, nezajistí prodej nebo výdej aditivačních přísad nebo bezolovnatých benzinů s těmito přísadami podle § 5 odst.  6,
       f) jako provozovatel čerpací stanice, na které jsou prodávány nebo vydávány pohonné hmoty s kovovými aditivy, nezajistí označení příslušného výdejního stojanu pohonných hmot značkou podle § 5 odst.  9 písm.  e), nebo
       g) nezajistí na jím provozovaných čerpacích stanicích, na kterých je prodáván nebo vydáván motorový benzin, též prodej nebo výdej motorového benzinu s obsahem kyslíku a ethanolu podle § 5 odst.  9 písm.  f).

 

 Autorizace podání hlášení v ISPOP     POZOR!!!

1. Připojením elektronického podpisu k příslušnému elektronickému dokumentu, elektronický podpis musí odpovídat kvalifikovanému elektronickému certifikátu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vlastníkem kvalifikovaného certifikátu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele. Informace o elektronickém podpisu naleznete zde.

2. Zasláním hlášení datovou schránkou do speciálně zřízené datové schránky ISPOP Ministerstva životního prostředí.

Datová schránka informačního systému ISDS

Ohlašovatel může použít další komunikační kanál a to odeslání hlášení do datové schránky. Po provedení validace pomocí tlačítka „On-line kontrola“ stiskne tlačítko odeslat do ISDS.  
Po provedení on line validace není třeba formulář elektronicky podepsat.
Po zmáčknutí tlačítka „Odeslat do ISDS“ je formulář odeslán do datové schránky ISPOP. Po odeslání zmizí tlačítko „Odeslat do ISDS“, aby nemohlo dojít k násobnému odeslání. Ohlašovateli přijde na zadanou kontaktní emailovou adresu notifikační zpráva o přijetí hlášení.
Zasláním do datové schránky informačního systému je hlášení automaticky autorizováno.

Datová schránka má název:

ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4.

3. Autorizaci elektronicky podaného dokumentu, který není podepsán elektronickým podpisem, lze provést listinnou formou v souladu s § 37 odstavcem (4) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí dokumentu v ISPOP automaticky doručeno na zaregistrovaný email (tj. v případě registrace emailová adresa uvedená v registračním formuláři nebo v případě zaslaného hlášení emailová adresa uvedená přímo v tomto hlášení). Potvrzení (v případě hlášení) lze nalézt i v uživatelském účtu ISPOP. Potvrzení je nutné vytisknout, nechat potvrdit podpisem oprávněné osoby s podpisovým právem za organizaci a doručit jej nejpozději do 5 dnů provozovateli ISPOP - CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Litevská 8, 100 05, Praha 10. Autorizace prostřednictvím potvrzení musí být učiněna podle § 37 odstavce (4) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu do 5 dní od podání elektronického dokumentu, jinak se datum podání posouvá na datum podání autorizace. V případě podání těsně před termínem může tento fakt způsobit zpoždění podání hlášení.

Nejjednodušším způsobem autorizace formuláře je vybavení dokumentu elektronickým podpisem - autorizace neprobíhá dodatečně, ale informace o autorství je uložena přímo v elektronickém dokumentu. Je ale nutné koupit si předem elektronický podpis od některé z certifikačních autorit v ČR a nainstalovat jej na svém počítači. Po úspěšném absolvování těchto aktivit se komunikace s ISPOP výrazně usnadňuje - odpadá nakládání s dokumenty v listinné podobě a časové prodlevy nutné pro spárování podaného elektronického dokumentu s listinnou autorizací pomocí potvrzení.

V případě, že má uživatel platný elektronický podpis nainstalován na svém počítači, kde také zpracovává hlášení ve formuláři Adobe, může použít funkcionalitu formuláře "podepsat" (tlačítko integrované přímo v pdf formuláři) a elektronický dokument bude podepsán. Totéž platí pro formulář registrace subjektu (nového uživatele). Po vložení elektronického podpisu již není dovoleno měnit údaje/text ve formuláři.

převzato z www.ispop.cz

 

 

 

Pozor! od 1.1.2011 platí Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. (evidence pracovních úrazů)

který stanovuje vyšetřit příčiny a okolnosti každého pracovního úrazu a vést v knize úrazů evidenci všech pracovních úrazů, i v případě. že nebyla způsobena pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny. Při pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny, při úmrtí zaměstnance musí zaměstnavatel nejpozději do pěti pracovních dnů po oznámení úrazu vyhotovit záznam o pracovním úrazu a vést o pracovním úrazu patřičnou dokumentaci.

Formulář pro hlášení úrazů ke stažení ZDE:  http://www.mpsv.cz/cs/9907

 

 

Přístupové údaje do ISPOP provozovatelů zdroje znečišťování ovzduší v roce 2011

Provozovatelé středního, velkého a zvláště velkého zdroje znečištění ovzduší, kteří dosud nejsou zaregistrovaní v ISPOP, ale již podávali hlášení souhrnné provozní evidence a poplatků v listinné podobě na příslušný úřad, obdrží v průběhu prosince 2010 a ledna 2011 přístupové údaje do ISPOP prostřednictvím datových schránek. Provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší, kteří nemají datovou schránku zřízenou, budou přístupové údaje odeslány poštou. V případě, že takový to zdroj provozujete nově v průběhu roku 2010 , tak Vám přihlašovací údaje automaticky nezašlou, protože nejste v databázi a musíte se sami registrovat. Potom je možné, že svou ohlašovací povinnost nestihnete provést do nejzaššího termínu (ovzduší 31.3.2011) a je pravděpodobné, že ve správním řízení dostanete sankci za nedodržení povinnosti. Proto prosíme, aby jste tuto registraci neodkládali a provedli v co možná nejkratší době.

Registraci proveďte na adrese    www.ispop.cz

Pro všechny smluvní partnery, zejméma provozovatelé čerpacích stanic PHM jsou služby spojené s registrací a hlášením  stále ZDARMA a není nutno za tyto služby připlácet.

Aktualizováno Neděle, 09 Prosinec 2012 21:27
 
Ankety
Co zlepšit?
 
Kdo je online?
Právě připojeni - host: 1 
Copyright © 2021 po-bozp.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.